ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද ප්‍රකාශයට පත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව අමෙරිකානු ඩොලර් එකක විකුණුම් මිල සටහන් වුණේ, රුපියල් 171.42ක් ලෙස ය. වසර ආරම්භ වන විට අමෙරිකානු ඩොලර් එකක විකුණුම් මිල රුපියල්